Fra idé til vellykket drift

Storbyer i Norge og mange andre land har magasiner av renset drikkevann i store vannreservoar i fjell

Hva vi gjør

Storbyer i Norge og mange andre land magasinerer renset drikkevann i store vannreservoar i fjell. Over tid samler det seg sedimenter på bunnen av disse vanntunnelene. Manglende redundans og vanskelig tilkomst gjør det svært krevende å rengjøre vanntunnelene. Bransjen hadde lett i mange år etter en løsning hvor rengjøring kunne gjennomføres med anlegg i drift – uten å sende mannskap inn i tunnelbassengene. 

Innledende markedssøk viste at det ikke fantes teknologi i markedet for å løse vannverkenes utfordring. Det nasjonale programmet «Innovative anskaffelser» som tilrettelegger for krevende offentlige innkjøp, assisterte vannverkene i å utlyse en plan- og design konkurranse basert på en ytelsesspesifikasjon. Anders Berg vant konkurransen i 2015. Bergs konsept Tunnel Remotely Operated Vehicle (TROV) gikk fra tegnebrettet til utvikling da han etablerte et partnerskap med W. Giertsen i 2018.

Kombinasjonen av Bergen Vanns fagmiljø, Bergs fremtidsrettede konsept og W. Giertsen sitt erfarne utviklingsmiljø og investeringsvilje har resultert i en løsning som er effektiv og fleksibel samtidig som den ivaretar alle aspekter av mattrygghet knyttet til drikkevann. Prosjektledelse fra rådgivningsfirmaet Enestor og kontroll- og styringssystem fra Argus Remote Systems var også avgjørende.

Utfordringen

Etter at råvann fra innsjøer har blitt behandlet i et renseanlegg, magasineres det rensede drikkevannet i rå-sprengte bergrom eller tunneler. Disse vannfylte reservoarene fungerer både som lagring og som høydebasseng.

Tunnelbassenge er utformet forskjellig og har varierende dimensjoner. De kan ha lengder fra 100m til 4km og bredde fra 3m til 6m, de kan være i en rett strekning eller de kan ha svinger og knekker. De fleste tunnelbassengene er ikke fjellsikret. Dette betyr at det ikke er trygt for mennesker å oppholde seg eller arbeide der.Noen av bergrommene ble laget tilbake på 50-tallet mens de nyeste i Bergen er fra 2007. Mange av drikkevannsbassengene har aldri blitt rengjort siden de var nye.

Over tid danner det seg bunnfall (sedimenter) i vanntunellene. Bakterier og annen uønsket kontaminasjon kan, over tid samle seg i sediment lagene og ønskes derfor fjernet.

I tillegg til HMS-hensynet med usikrede tuneller, gjør manglende reservekapasitet at det ikke er mulig å stenge ned og manuelt rengjøre reservoarene. Om så hadde vært mulig, viser en offentlig rapport utarbeidet av Multiconsult i 2016 (1) at det ville være uforholdsmessig kostbart å fjell sikre og deretter rengjøre manuelt. Med dette utgangspunktet har norske kommunale vannverk ønsket å finne en løsning som ivaretar sikker vannforsyning, HMS og økonomi. Løsningen man så for seg i 2014 var ubemannet rengjøring mens tunnelbassengene var i drift – altså uten å stenge dem ned.

Løsningen

TROV har en design-rekkevidde på 3km og kan utføre rengjøring, prøvetakning, inspeksjon, rydding av rasmasser og utplassering av sensorer for overvåkning av vannkvalitet i hele sin aksjonsradius.

Siden TROV er en fjernstyrt undervannsfarkost faller problemstillingen med personell i usikrede tunneler bort. Operatørene som opererer farkosten kan sitte trygt i operasjonsrommet under hele prosjektet.

TROV fjerner sedimentene (bunnfall) i magasinene uten å:

  • Påvirke drikkevannskvaliteten
  • Påvirke distribusjonen av drikkevann eller redusere mengden magasinert drikkevann
  • Øke turbiditeten i vannet

W. Giertsen Vannteknologi, din samarbeidspartner for rengjøring av vannfylte magasin i bergrom.

Ta gjerne kontakt.

NHO/KS/DIFI Nasjonalt Program for Leverandørutvikling «Gevinstanalyse – Ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng», 2016

Ta kontakt for mer informasjon
Copyright © 2022 W. GIERTSEN AS