WG Tunnelduk

Det grønne alternativet

Miljøfakta

Co2 ekvivalent

Enhet som brukes i klimagassregnskap

Utslipp av en gitt klimagass målt i CO2-ekvivalenter er et uttrykk for hvor mye CO2 som skal til for å gi tilsvarende oppvarming

GWP

Global Warming Potential

Globalt oppvarmings-potensial.

Et uttrykk for hvor sterk klima-gassen er. GWP for CO2 er per definisjon lik 1. Metan har GWP på 25 og lystgass har 298

EPD

Environmental Product Declaration.

Internasjonal standard for miljødeklarasjonerEPD oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

W. Giertsen Tunnelduk EPD

Miljødeklarasjon

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

EPD er utarbeidet for WG Tunnelduk av Sintef Byggforsk– og dekker LCA modulfaser A1-C4

Deklarasjonsstandard: CEN Standard EN 15804

Sammenligning GWP

WG Tunnelduk GWP sammenlignet med andre produkter/ løsninger for vann- og frostsikring

Gode arbeidsforhold - lyst og tørt miljø (HMS)
Gode driftsforhold og optimal levetid for teknisk utstyr
Redusert Life Cycle Cost
Større fleksibilitet og bruksverdi av bergrommet

Godkjenninger og tester
Eksempel

Reduserte Co2 utslipp ved bruk av WG tunnelduk

I eksempelet sammenligner vi WG Tunnelduk med full utstøpning mht C02 ekvivalenter

Full utstøpning er det alternativet for vann/frostsikring som gir høyest C02-utslipp pr. i dag.

Sammenligningen gjøres for areal 100 000m2 -som tilsvarer ett av våre prosjekter levert i Norge.

For å illustrere miljøeffekten av å velge WG Tunnelduk  bruker vi utslippstall franpersonbiltrafikken i Norge 2019

Gjennomsnittlig utslipp personbiler (tall fra april 2019) er 67 g/km

Gjennomsnittlig årlig kjørelengde personbiler er satt til 15 000km

Differansen i C02-utslipp WG Tunnelduk VS full utstøpning er ca 12 700 000 kg C02 ekvivalenter for 100 000 m2  - i favør WG Tunnelduk

12 700 000 kg C02 ekvivalenter tilsvarer det samlede C02 utslipp fra ca 12 600 personbiler - i 1 år!

Eksempel

Spart Co2 utslipp for personbiler i ett år

Ca 12 600 biler

(15 000 km gj.snittlig kjørelengde)

Spart Co2 utslipp for personbiler i ett år

Ca 12 600 biler

(15 000 km gj.snittlig kjørelengde)

Godkjenninger og tester

Vi leverer helhetlige, solide løsninger for vann- og frostsikring i tunneler og bergrom
.

Kontakt

Copyright © 2022 W. GIERTSEN AS